Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.nabyteknatali.cz

Prodávající a provozovatel internetového portálu:


Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek 602, 417 23 Košťany IČ: 04682386, DIČ: CZ04682386 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spis. značka C 36808, vedeném u Krajského soudu  v Ústí nad Labem Odpovědná osoba: Marta Mošková

e-mail:info@nabytek-natali.cz

Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále též označovaného jako „zákazník“ či „spotřebitel“) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webové stránce www.nabytek-natali.cz (dále jen „internetový obchod“). S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu (viz níže) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující – spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího – podnikatele. Internetové akce začínají prvním dnem akce v 00:00 hod. a končí posledním dnem v 00:00 hod.


Čl. II OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Uzavření kupní smlouvy

Kupující může realizovat koupi zboží z internetového obchodu od prodávajícího prostřednictvím elektronické objednávky – objednávkového formuláře dostupného v internetovém obchodě. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí se prodávající zavazuje provést odesláním potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky kupujícímu na e-mail kupujícího zadaný při objednávce zboží. Veškeré potvrzené objednávky zboží učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné pro kupujícího i prodávajícího. Kupující souhlasí s uvedenými rozměry a designem objednaného zboží. Kupní smlouva musí být v písemné formě, stejně jako její změny a dodatky. Kupní smlouva nebo faktura vystavena na základě Kupní smlouvy slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list. Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění veškerých údajů a náležitostí předepsaných v objednávkovém formuláři, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky. Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za zboží a jeho převzetím. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody. Škoda na věci, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.


Fotografie zboží v internetovém obchodě
Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě. Upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci. Tato odchylka není důvodem k reklamaci. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.


Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Právo prodávajícího zrušit objednávku
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží a nebo z důvodu vyšší moci. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny za zboží, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.


Storno objednávky
Pokud provede kupující storno objednávky do 24 hodin od jejího potvrzení, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat elektronicky na emailovou adresu info@nabytek-natali.cz , případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutno uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky. 


Čl. III PLATEBNÍ PODMÍNKY


Způsob úhrady si kupující zvolí při zadávání objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) V hotovosti při převzetí zboží od našeho dopravce, popř. od přepravní společnosti 

b) Převodem na bankovní účet prodávajícího vedený v České spořitelny číslo účtu:4255748369/0800 Jako variabilní symbol je kupující povinen uvést číslo objednávky. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu. 

c) Formou splátek za podmínek uvedených viz Splátkový prodej

2.  Zálohy na zboží či jiné obdobné platby před dodáním zboží jsou požadovány ve výši 20 % při objednávce vyšší než 30.000,- Kč.


3.  Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou konečné, tj. včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží poštovné, dopravné) ve výši uvedené v čl. IV. odst. 4 těchto obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. V případě, že není uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.  Elektronická účtenka: Elektronická účtenka (EET) Vám bude zasílána jako příloha do e-mailu.

Čl. IV DODACÍ PODMÍNKY


Většina zboží je dodávána v demontovaném stavu. 


Dodací doba
Běžná dodací doba je vždy uvedena u konkrétního zboží i v produktové kartě. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Pokud je uvedeno zboží skladem, je dodací lhůta do 7 pracovních dnů. Zboží skladem u dodavatele dodáváme do 14 pracovních dnů. Zboží na objednávku do 7 týdnů, není-li uvedeno jinak. V případě dodání do 14 dnů, je nutno počítat s tím, že se jedná o 14 dnů pracovních.


Místo dodání zboží
Zboží bude kupujícímu doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři nebo si jej v případě osobního odběru vyzvedne na našem skladě (Kamenný Pahorek 602, 417 23 Košťany). 


Náklady na dodání zboží
Osobní odběr na našem skladě (Kamenný Pahorek 602, 417 23 Košťany), je zcela zdarma. Ceník za naši dopravu je dostupný viz Doprava. Ceny za dopravu jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. V případě dopravy zboží do bytu kupujícího, zajistí kupující průchodnou přístupovou cestu, zejména průchodnost dveří apod.

Opakované doručování
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Název zboží
Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží.


Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží s dopravcem
Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiložené faktury, zejména poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v kupní smlouvě a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-natali.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.


Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží
Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu dodaného zboží vč. skel a zrcadel, zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu (upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci – tato odchylka není důvodem k reklamaci) a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu reklamace@nabytek-natali.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

 
Čl. V PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


V případě, že je smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující – spotřebitel právo od uzavřené smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta 14 dnů začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.


Formulář pro odstoupení od smlouvy
Odstupuje-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy dostupného viz níže, na emailovou adresu info@nabytek-natali.cz  nebo písemně v provozovně prodávajícího na adrese Nábytek Natali, Kamenný Pahorek čp. 602, 417 23 Košťany. Při odstoupení je kupující – spotřebitel povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží a informovat o odeslání zboží prodávajícímu. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.


Vrácení zboží
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se kupující – spotřebitel neprodleně po odstoupení od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, předat nebo zaslat zboží zpět na adresu: Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek 602, 417 23 Košťany, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. S vrácením kupní ceny zboží dle odst. 5 tohoto článku je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží obdrží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


Vrácení peněžních prostředků
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku je prodávající povinen vrátit kupujícímu – spotřebiteli zaplacené finanční částky, včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží prodávajícím, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informováni o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. S vrácením kupní ceny zboží je prodávající oprávněn posečkat do té doby, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nebo než kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, nedohodnou-li se strany jinak.


Náklady spojené s vrácením zboží
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku nese kupující – spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.


Jaké zboží nelze vrátit vůbec? 
možnost odstoupit od kupní smlouvy se ze zákona nevztahuje:
na zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Čl. VI PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 


Čl. VII PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění a postupu v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího dostupného níže a příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající neručí za vady vzniklé nesprávným používáním výrobku nebo jeho neodbornou montáží.


Jakost při převzetí zboží
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající   nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 
Čl. VIII OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Odběr novinek můžete kdykoliv dle uvážení zrušit. Nikdy Vás nebudeme spamovat a Vaše údaje nikdy nepředáme třetím stranám.
Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) upravena v Zásadách ochrany osobních údajů, které můžete nalézt zde https://www.nabytek-natali.cz/ochrana-osobnich-udaju 


Čl. IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.
Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 


Platnost Obchodních podmínek a Reklamačního řádu od 1.9.2015
Reklamační řád
Prodávající a provozovatel internetového portálu:
Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek čp. 602, 417 23 Košťany IČ: 04682386, DIČ: CZ04682386 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 36808 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Odpovědná osoba: Marta Mošková E-mail: reklamace@nabytek-natali.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tento Reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat v případě uplatňování práva kupujícího z vad zboží (dále též „reklamace“) pořízeného od prodávajícího v rámci smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu dostupného na webové stránce www.nabytek-natali.cz (dále jen „internetový obchod“). S tímto reklamačním řádem má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na něj dostatečně předem upozorněn.
Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též označovaného jako „kupující – spotřebitel“), tedy ten který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též označovaného jako „kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího – podnikatele.
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v reklamační době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými. 


II. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE


Kontrola stavu zásilky při převzetí zboží
Ihned při dodání zboží je kupující povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky podle přiložené faktury, zejména poškození krabice. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Převezme-li takto poškozenou zásilku kupující od přepravce, je nezbytné poškození popsat v kupní smlouvě a nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu: reklamace@nabytek-natali.cz. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.


Povinnost kupujícího prohlédnout dodané zboží před montáží
Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu dodaného zboží vč. skel a zrcadel, zda je zboží v odpovídajícím barevném provedení a materiálu (upozorňujeme na možnou odchylku barevnosti látky, která se může lišit od vzoru v obvyklé toleranci – tato odchylka není důvodem k reklamaci) a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost prodávajícímu elektronicky na emailovou adresu: reklamace@nabytek-natali.cz. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


Záruční list
Ke každému zboží je přikládána Kupní smlouva nebo faktura, která může sloužit jako záruční list, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží stvrzuje zákazník podpisem Kupní smlouvy. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.


Podání reklamace
Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností: 
Vyplněním reklamačního formuláře (viz Reklamační formulář ke stažení na konci Obchodních podmínek) a zasláním na e-mailovou adresu reklamace@nabytek-natali.cz
Poštou doporučeným psaním na adresu Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek čp. 602, 417 23 Košťany.


Osobním doručením.
Podklady pro posouzení reklamace. Kupujícímu je povinen uvést a dodat: Jméno, příjmení kupujícího, Telefonní kontakt a e-mail kupujícího, Číslo objednávky, Popis závad, Uplatňovaný nárok (návrh řešení),Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků, Detailní fotografie poškození, označeného montážního návodu. Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura).Za účelem správného popisu závad je kupující povinen při popisu závady uvádět označení jednotlivých součástí zboží dle montážního návodu, v případě, že je ke zboží přiložen.


Povinnost kupujícího poskytnout součinnost
Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací. V případě, že kupující nedodá požadované podklady, neposkytne součinnost prodávajícímu a prodávající tak nebude schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena: neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.


III. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. 


IV. UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM


Lhůty pro uplatnění reklamace
Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) v době 24 měsíců od převzetí zboží, není-li uvedeno jinak. To se však netýká: u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Lhůta pro uplatnění práva z vady (reklamace) začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


Vada se objeví v průběhu šesti měsíců od převzetí
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. V takovém případě nemusí kupující – spotřebitel prokazovat, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě.


Vada se objeví po uplynutí šesti měsíců od převzetí
Projeví-li se vada po uplynutí lhůty šesti měsíců, je na kupujícím – spotřebiteli, aby prokázal, že vada zboží existovala již v okamžiku koupě. 


Nároky z vad
Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující – spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může kupující – spotřebitel odstoupit od smlouvy. je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Přiměřená sleva
Neodstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.


Opakovaný výskyt vady a větší počet vad 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.


Postup při reklamaci
Kupující – spotřebitel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek 602, 417 23 Košťany. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – spotřebitel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.


Písemné potvrzení o uplatnění reklamace 
Uplatňuje-li kupující – spotřebitel práva z vadného plnění (zboží reklamuje), je prodávající povinen kupujícímu – spotřebiteli vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující – spotřebitel uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující – spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující – spotřebitel požaduje.


Lhůta pro vyřízení reklamace
Je-li kupující – spotřebitel, reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že kupující – spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle čl. II. odst. 6 tohoto Reklamačního řádu, po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem a tímto Reklamačním řádem.


Vyřízení reklamace
Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – spotřebitel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – spotřebitel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Náklady reklamace
Bude-li reklamace uznána, má kupující – spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující – spotřebitel sám. Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupujícího – podnikatele.


V. UPLATNĚNÍ REKLAMACE KUPUJÍCÍM – PODNIKATELEM


Lhůty pro uplatnění reklamace

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady (zboží reklamovat) pouze za předpokladu, že se na reklamační lhůtě obě strany dohodly před uzavřením Kupní smlouvy. I v případě, že reklamační lhůta je předem sjednána, nelze reklamaci uplatňovat: u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Lhůta pro uplatnění reklamace, pokud byla před uzavřením Kupní smlouvy sjednána, začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Skládá-li se zboží z více částí, které jsou dodávány postupně, lhůta začíná běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Projeví-li se vada v průběhu lhůty, pokud byla před uzavřením Kupní smlouvy sjednána, pro uplatnění reklamace pro kupujícího – podnikatele, je na kupujícím – podnikateli, aby prokázal, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Nároky z vad Nemá-li věc vlastnosti uvedené v čl. III. tohoto Reklamačního řádu, může kupující – podnikatel požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující – podnikatel požadovat jen výměnu součásti bezplatné odstranění vady. Postup při reklamaci Kupující – podnikatel doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek čp. 602, 417 23 Košťany.
Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující – podnikatel povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.
Je-li kupující – podnikatel, reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím – podnikatelem, pokud se prodávající s kupujícím – podnikatelem nedohodnou na jiné lhůtě.
Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího – podnikatele telefonicky, SMS nebo na e-mail kupujícího – podnikatele uvedený při uplatnění reklamace. Kupující – podnikatel má povinnost si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující – podnikatel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti.


Náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) nese kupující – podnikatel sám. Zboží, které nám vracíte nebo reklamujete, odešlete na doručovací adresu: 
Nábytek NATALI s.r.o., Kamenný Pahorek čp. 602, 417 23 Košťany
Prosíme o sdělení termínu odeslání zboží. Zboží bude našimi pracovníky převzato a zkontrolováno.
Oznámení o odstoupení od smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě
* – Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Adresát:
Nábytek NATALI s.r.o. Kamenný Pahorek čp. 602, 417 23 Košťany IČ: 04682386, DIČ: CZ04682386 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C36808, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem Telefon: +420 739 314 895 E-mail: info@nabytek-natali.cz 

Odstupuji od smlouvy č.: * ………………………. v zákonné 14 denní lhůtě. Zboží má kompletní příslušenství, které bylo dodáno prodávajícím spolu s ním.
Důvod odstoupení od smlouvy (nepovinný údaj):

* Datum objednání:         
* Datum dodání: 
* Jméno a příjmení spotřebitele:
* Adresa spotřebitele:
* Číslo účtu pro vrácení peněz:
* Telefon:
* E-mail:
* Datum:
* Podpis: 
Formulář si můžete stáhnout zde

PRAVIDLA FACEBOOKOVÝCH SOUTĚŽÍ 

1. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.
2. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na facebookovém profilu Nábytek NATALI, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.
4. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“) ve smyslu ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, v rozsahu stanoveném pro účastníky soutěže.
5. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky, nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Nábytek NATALI. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
6. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Nábytek NATALI, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společností, nebo osoby s těmito společnostmi jinak personálně nebo majetkově propojené.
7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz